Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Introductie
1.1. Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken via het platform CursusGeregeld.nl (hierna te noemen het ‘Platform’) dan ook, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.
1.2. Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de door ons aangeboden online reserveringsservice (inclusief het faciliteren van de betalingsservice) op deze pagina’s en via de website zijn eigendom van, worden beheerd en aan u aangeboden door CursusGeregeld.nl en worden aangeboden voor zowel Cursusaanbieders als Gebruikers op onderstaande voorwaarden. De Cursusaanbieder gebruikt het Platform van CursusGeregeld.nl om onder naam van CursusGeregeld.nl zijn Diensten aan Gebruikers aan te bieden, zoals cursussen op vastgestelde data.
1.3. CursusGeregeld.nl is bemiddelaar en draagt daarom zelf geen zorg voor de uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening van Cursusaanbieder. CursusGeregeld.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de uitvoering van de Cursus door Cursusaanbieders.

2. Definities
2.1. CursusGeregeld.nl, wij, we, onze, houdt in CursusGeregeld.nl V.O.F, gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 859418947.
2.2. Het Platform houdt in de (mobiele) website en app waar de Cursusservice beschikbaar, eigendom is van, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost wordt door CursusGeregeld.nl.
2.3. Cursus houdt in de verschillende producten en -diensten die kunnen worden besteld, verworven, gekocht, aangeschaft, betaald, aangeboden, gereserveerd, gecombineerd of voltooid door u van de Cursusaanbieder.
2.4. Cursusaanbieder houdt in de professionele dienstverlener van cursussen, opleidingen, workshops en alle andere of aanverwante producten of diensten die van tijd tot tijd beschikbaar voor de Reservering op het Platform (B2B of B2C).
2.5. Gebruiker houdt in de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met een Aanbieder via CursusGeregeld.nl.
2.6. Bemiddelingsovereenkomst houdt in de verbintenis die wordt aangegaan door gebruik te maken van het Platform van CursusGeregeld.nl met als doel een Cursus af te nemen van Cursusaanbieder.
2.7. Overeenkomst houdt in de verbintenis die wordt aangegaan tussen Aanbieder en Gebruiker waarbij CursusGeregeld.nl geen partij is.
2.8. Cursusservice houdt in de online aankoop, bestelling, communicatie, (gefaciliteerde) betaling, reserveringsservice, of certificatie zoals aangeboden of mogelijk gemaakt door CursusGeregeld.nl met betrekking tot diverse producten en diensten, van tijd tot tijd beschikbaar gesteld door Cursusaanbieders op het Platform.
2.9. Reservering houdt in de bestelling, aankoop, betaling, boeking of reservering van een Cursus.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
3.1. Op het gebruik van het Platform, gebruik van de Cursusservice, Bemiddelingsovereenkomsten en leveringen van CursusGeregeld.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2. CursusGeregeld.nl wijst afwijkende bepalingen of voorwaarden aan de zijde van Gebruiker uitdrukkelijk van de hand.
3.3. CursusGeregeld.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst(en).

4. Reikwijdte en aard van onze service
4.1. Via dit Platform bieden wij een online platform aan waar Cursusaanbieders in hun professionele bedrijfsvoering hun producten en diensten voor reservering kunnen plaatsen, verhandelen, verkopen, en/of aanbieden (voor zover van toepassing) en waar relevante bezoekers van het Platform kunnen zoeken, vergelijken en een bestelling kunnen doen, kunnen reserveren of een aankoop of betaling kunnen doen (te weten Cursusservice). Door de Cursusservice te gebruiken (bijv. door het maken van een Reservering via de Cursusservice) gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de relevante Cursusaanbieder(s) bij wie u reserveert of een product of dienst (zoals van toepassing) afneemt. Wij zullen vanaf het moment dat u uw Reservering heeft gemaakt als tussenpersoon fungeren tussen u en de Cursusaanbieder; CursusGeregeld.nl faciliteert alleen de Cursusservice en niet de Cursus. Wij zullen de gegevens van uw Reservering naar de betreffende Cursusaanbieder(s) sturen. U ontvangt van ons de bevestiging en verdere communicatie die relevant is voor het uitvoeren van de Cursus bevestigingsmail voor en ten behoeve van de Cursusaanbieder.
4.2. De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze Cursusservice is gebaseerd op de informatie die de Cursusaanbieders ons verschaffen, of eerder hebben verschaft, en wordt beheerd door CursusGeregeld.nl. De Cursusaanbieders die hun Cursus op het Platform plaatsen, zijn aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de uitvoering van de Cursus zoals beschreven staan op het Platform.
4.3. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze Cursusservice, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van ons Platform of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke Reisaanbieder is zelf te allen tijde verantwoordelijk het overeenkomen van de Cursus met de (beschrijvende) informatie (inclusief beleid & voorwaarden) die op ons Platform wordt getoond.
4.4. De Cursusaanbieder is verantwoordelijk voor het updaten van tarieven en beschikbaarheid van de Cursus, en nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid hiervan. Hiervoor krijgen zij toegang tot een eigen omgeving op het Platform.
4.5. Ons Platform is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie of het aantal sterren van enige Cursusaanbieder (of zijn faciliteiten, locatie, voertuigen hoofd- of nevenproducten of diensten) die beschikbaar wordt gesteld.
4.6. Onze Cursusservice wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, reserveringen, tickets, producten of diensten dan ook die op ons Platform worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden, tenzij anders overeengekomen.

5. Prijzen en informatie
5.1. De prijzen, inclusief kortingen, op het Platform worden aangeboden door Cursusaanbieders. Alle prijzen voor uw Cursus worden getoond inclusief btw/omzetbelasting en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen) en toeslagen, behalve als dit anders staat vermeld op ons Platform of in de bevestigingsmail.
5.2. Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.
5.3. Tenzij anders aangegeven zijn onze diensten gratis voor consumenten, wij brengen u niets in rekening voor onze Cursusservice en voegen wij geen extra (reserverings)toeslagen aan de Cursus toe. U betaalt CursusGeregeld.nl het in de reservering vermelde bedrag (plus, tenzij in de prijs inbegrepen, de toepasselijke belastingen en toeslagen).

6. Totstandkoming Overeenkomst
6.1. De Bemiddelingsovereenkomst tussen CursusGeregeld.nl en Gebruiker komt tot stand door het enkele gebruik van de Cursusservice.
6.2. CursusGeregeld.nl is uitsluitend bemiddelaar en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening van Cursusaanbieder en/of doorgifte van de producten en diensten van Cursusaanbieder.
6.3. Voor zover er sprake is van rechten en plichten die behoren bij het aangaan van een Overeenkomst op afstand, is Cursusaanbieder verantwoordelijk voor de naleving van deze regels met betrekking tot de Overeenkomst tussen Cursusaanbieder en Gebruiker.
6.4. Voor zover er rechten en plichten zijn die voortvloeien uit de wet ten aanzien van de Bemiddelingsovereenkomst, zal CursusGeregeld.nl deze naleven.
6.5. Indien Cursusaanbieder nadere (algemene) voorwaarden stelt, zullen deze tijdig op een juiste wijze ter hand worden gesteld aan Gebruiker. Deze voorwaarden gelden naast de Algemene Voorwaarden zoals in dit document weergegeven. Bij strijdigheid van een of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden van CursusGeregeld.nl en Cursusaanbieder prevaleert/prevaleren de bepaling(en) in de Algemene Voorwaarden van CursusGeregeld.nl.

7. Registratie
7.1. Gebruiker dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. CursusGeregeld.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Gebruiker is. Al hetgeen gebeurt via het account van Gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Gebruiker.
7.2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens binnen de Cursusservice.
7.3. Indien Gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of CursusGeregeld.nl daarvan in kennis te stellen, zodat CursusGeregeld.nl gepaste maatregelen kan nemen.

8. Uitvoering Overeenkomst
8.1. CursusGeregeld.nl fungeert slechts als bemiddelaar, de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst geschiedt door de betreffende Cursusaanbieder.
8.2. CursusGeregeld.nl is verplicht haar medewerking te verlenen bij het sluiten van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Cursusaanbieder. CursusGeregeld.nl zal hierbij alleen de gegevens van Gebruiker die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, overdragen aan Cursusaanbieder. CursusGeregeld.nl ondersteunt het sluiten van de Overeenkomst door het aanbieden van de Cursusservice voor zowel Gebruiker als Cursusaanbieder.
8.3. Van Gebruiker wordt verwacht zijn of haar medewerking te verlenen bij het uitvoeren van de Bemiddelingsovereenkomst en/of de totstandkoming van de Overeenkomst, waaronder doch niet beperkt tot het verstrekken van aanvullende informatie indien dit nodig mocht blijken te zijn.

9. Vooruitbetaling, annulering, no-show
9.1. Door het maken van een Reservering, gaat u akkoord met de annulerings- en no-showvoorwaarden van CursusGeregeld.nl, en alle aanvullende (leverings)voorwaarden van de Cursusaanbieder die van toepassing kunnen zijn op uw Reservering, inclusief de verleende diensten en/of producten die worden aangeboden door de Cursusaanbieder.
9.2. De annuleringsvoorwaarden van CursusGeregeld.nl zijn als volgt:
1. Kosteloos annuleren van een Reservering is mogelijk 10 werkdagen voor aanvang van de bepaalde datum van de Cursus.
2. Tussen 10 en 6 werkdagen voor aanvang van de bepaalde datum van de Cursus is annuleren mogelijk, waarbij 50% van het factuurbedrag in rekening wordt gebracht.
3. 5 werkdagen voor aanvang van de bepaalde datum van de Cursus wordt bij annulering, of bij no-show, 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
9.3. Een Reservering dient uiterlijk 5 werkdagen voor de bepaalde datum van de Cursus betaald te zijn. Een Reservering kan worden geannuleerd (zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing), voor zover het bedrag niet volledig geïnd kan worden op de relevante verval- of betaaldatum. Een Cursus, waarvan de bepaalde datum zich binnen deze 5 werkdagen bevindt, kan alleen gereserveerd worden met directe betaling (bijvoorbeeld iDeal).
9.4. Een Gebruiker kan een Reservering bekijken en annuleren in de eigen omgeving van de Gebruiker op het Platform. Voor annuleringen via de eigen omgeving zijn dezelfde annuleringsvoorwaarden van toepassing.
9.5. Voor wijzigingsverzoeken (voor zover mogelijk en/of toegestaan) in de door Gebruiker afgenomen Dienst(en), zoals cursusdata, dient de Gebruiker contact op te nemen met CursusGeregeld.nl. Een wijziging wordt beschouwd als een annulering van een Reservering en een nieuwe Reservering, waardoor de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.
9.6. Indien de Gebruiker een late of vertraagde aankomst heeft op de bepaalde datum van de Cursus, dient de Gebruiker dit te communiceren aan de Cursusaanbieder. Contactgegevens hiervoor staan in de uitnodigingsmail die CursusGeregeld.nl verstuurt aan de Gebruiker. Hierdoor kan een annulering, of een no-show melding voorkomen worden. Bij een verlate aankomst van de Gebruiker kan de Cursusaanbieder vrij besluiten toegang tot de Cursus aan de Gebruiker te ontzeggen. CursusGeregeld.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw verlate aankomst of annulering of door de Cursusaanbieder in rekening gebrachte no-showkosten.

10. Betaling
10.1. De Gebruiker dient betalingen aan CursusGeregeld.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op het Platform aangegeven betaalmethoden te voldoen. CursusGeregeld.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en bijbehorende transactiekosten en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na het sluiten van de Overeenkomst bij Cursusaanbieder kent Gebruiker een betalingstermijn van 14 dagen, ingaande op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:
1. Indien de bepaalde datum van de Cursus bij het reserveren zich binnen 14 dagen bevindt, dient de betaling uiterlijk 5 werkdagen voor de bepaalde datum van de Cursus voldaan te zijn.
2. Indien de bepaalde datum van de Cursus bij het reserveren zich binnen 3 werkdagen bevindt, is het enkel mogelijk de betaling gelijk te voldoen.
10.2. Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de CursusGeregeld.nl is gewezen op de te late betaling, is CursusGeregeld.nl vrij de Reservering te annuleren.
10.3. Indien met de Gebruiker overeen is gekomen de betaling na de bepaalde datum van de Cursus te voldoen, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Indien de Gebruiker niet tijdig aan deze betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de CursusGeregeld.nl is gewezen op de te late betaling en CursusGeregeld.nl de Gebruiker een termijn van 28 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 28-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is CursusGeregeld.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
• 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=
• 10% over de daaropvolgende € 2.500,=
• 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=
10.4. CursusGeregeld.nl kan ten voordele van Gebruiker afwijken van genoemde bedragen en percentages.

11. Correspondentie en communicatie
11.1. Door het voltooien van een Reservering stemt u ermee in dat u in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – e-mails ontvangt ten behoeve van de bevestiging en verdere informatie over de Reservering en Cursus. Bekijk ons privacy- en cookiesbeleid voor meer informatie over hoe en wanneer we contact met u op kunnen nemen.
11.2. CursusGeregeld.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele communicatie met de Cursusaanbieder op of via zijn platform. U kunt geen rechten ontlenen aan alle verzoeken aan, of de communicatie met de Cursusaanbieder, of (alle vormen van) de ontvangstbevestiging van elk bericht of verzoek. CursusGeregeld.nl kan niet garanderen dat elk verzoek of bericht (naar behoren en tijdig) ontvangen/gelezen, nageleefd, uitgevoerd of geaccepteerd wordt door de Cursusaanbieder.
11.3. Om uw Reservering naar behoren te kunnen voltooien en deze te beveiligen, dient u uw juiste e-mailadres te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerd ingevoerde e-mailadressen of foutieve telefoon- of creditcardnummers (en hebben geen enkele verplichting om deze gegevens te verifiëren).

12. Klachtenprocedure
12.1. Indien Gebruiker een klacht heeft over een Cursus of Cursusservice en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Cursusaanbieder, dan kan hij bij CursusGeregeld.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Dit dient zo spoedig te gebeuren, maar n ieder geval binnen 30 dagen na de geplande dag van gebruik van het product of de service (bijv. cursusdatum). Iedere eis of klacht die na de periode van 30 dagen wordt ingediend, kan geweigerd worden en de eiser zal zijn recht op enige compensatie (van schade of kosten) verliezen.
12.2. CursusGeregeld.nl neemt contact op met de Cursusaanbieder en geeft Gebruiker zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal CursusGeregeld.nl binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Gebruiker.
12.3. Indien CursusGeregeld.nl meermaals klachten ontvangt van meerdere Gebruikers, is het ons toegestaan de Cursusaanbieder toegang tot het Platform te ontzeggen.

13. Aansprakelijkheid
13.1. Gebruiker is er zich van bewust dat CursusGeregeld.nl slechts bemiddelt in de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. CursusGeregeld.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Cursusaanbieder.
13.2. De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor Gebruiker als zijnde consument die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.
13.3. De totale aansprakelijkheid van CursusGeregeld.nl jegens Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Bemiddelingsovereenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Bemiddelingsovereenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
13.4. Aansprakelijkheid van CursusGeregeld.nl jegens Gebruiker voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.5. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op CursusGeregeld.nl jegens Gebruiker geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CursusGeregeld.nl
13.6. De aansprakelijkheid van CursusGeregeld.nl jegens Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker CursusGeregeld.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en CursusGeregeld.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CursusGeregeld.nl in staat is adequaat te reageren.
13.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CursusGeregeld.nl meldt.
13.8. In geval van overmacht is CursusGeregeld.nl niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

14. Persoonsgegevens
14.1. De persoonsgegevens die CursusGeregeld.nl van Gebruiker verkrijgt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst, het doen van aanbiedingen voor soortgelijke diensten en het optimaliseren van de dienstverlening.
14.2. Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zal CursusGeregeld.nl de persoonsgegevens doorgeven aan de Cursusaanbieder waarmee door Gebruiker een Overeenkomst wordt aangegaan.
14.3. CursusGeregeld.nl zal de persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens.
14.4. CursusGeregeld.nl zorgt voor adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens en getroffen beveiligingsmaatregelen worden aanvullend toegelicht in de privacyverklaring van CursusGeregeld.nl.

15. Rechten van intellectueel eigendom
15.1. De Cursusservice, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op het Platform is het intellectueel eigendom van CursusGeregeld.nl en/of de Cursusaanbieders. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van CursusGeregeld.nl en/of de Cursusaanbieders, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
15.2. Informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Cursusservice is en blijft eigendom van Gebruiker. CursusGeregeld.nl heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Cursusservice, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Bemiddelingsovereenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan CursusGeregeld.nl.
15.3. Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in lid 2 valt ook het recht om de Data geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze Data is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.
15.4. Indien Gebruiker informatie stuurt naar CursusGeregeld.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij CursusGeregeld.nl een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Cursusservice. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

16. Slotbepalingen
16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar CursusGeregeld.nl gevestigd is.
16.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
16.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

17. Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.